PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forslag statsbudsjettet 2012

Pressemelding fra Kulturdepartementet 6. oktober 2011

I budsjettframlegget for 2012 foreslår regjeringa å vidareføre alle tilskot til frivillig sektor. Dette omfattar mellom anna momskompenasjonsordninga for frivillig sektor, Frivilligregisteret, Frifond, frivilligsentralar, forenklingsprosjekt, forsking og vidareutvikling av satellittrekneskap for frivillig sektor.

Regjeringa sitt overordna mål i frivilligpolitikken er å støtte aktivt opp om utviklinga av eit levande sivilsamfunn. Regjeringa er opptatt av å oppretthalde eit mangfald av frivillige organisasjonar og samanslutningar. Det er eit mål å stimulere til auka deltaking frå grupper som i dag ikkje er med i det frivillige organisasjonslivet. Alle tilskot til frivillig sektor vert vidareførte i 2012.

Utdrag fra statsbudsjettet
Post 71 Tilskudd til frivilligsentraler
Det foreslås en total bevilgning på posten på 110,8 mill. kroner. Dette vil gi rom for å justere tilskuddsnivået til de eksisterende sentralene med kr 10 000, slik at det maksimale tilskuddet til frivilligsentralene vil være kr 300 000. I tillegg settes det av midler til kompetansebygging, opprettelse av nye sentraler, videreutvikling av sentralene, samt andre prosjekter bl.a. i regi av departementet.

Det er 370 frivilligsentraler i Norge
Formålet med bevilgningen er å legge til rette for økt deltakelse, lokalt engasjement og å skape gode vilkår for frivillig innsats lokalt. Til sammen finnes det over 370 frivilligsentraler fordelt på nærmere 310 kommuner i hele landet. Frivilligsentralene skal være lokalt forankrede møteplasser, som er åpne og inkluderende for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralene skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet på lokalt plan. Aktivitetene skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger med vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige, lag/foreninger og det offentlige. Frivilligsentralen skal være en støttespiller for å skape gode levende lokalmiljø og koordinere lokalt engasjement, nærmiljøutvikling og et kulturelt mangfold. Regjeringen vil videreutvikle frivilligsentralene som viktige samhandlingsarenaer for frivillighet lokalt. Det legges spesielt vekt på frivilligsentralenes arbeid for mangfold og inkludering gjennom samarbeid med ulike grupper frivillige, lag/foreninger og det offentlige.

Overordnet målsetting
Den overordna målsetjinga med politikken på frivillig sektor er å støtte aktivt opp under utviklinga av eit levande sivilsamfunn. Totalt er løyvinga til feltet i Kulturdepartementet på om lag 870 millionar kroner i 2012. Sidan 2006 har auken vore på 630 millionar kroner, eller 260 prosent.